Många Företag Underskattar Riskerna med Klimatförändringar

bear 6932230 1280

Många företag underskattar riskerna med klimatförändringar.

Endast ungefär hälften av DAX 30-företagen rapporterar om ekonomiska risker från klimatförändringar.

Konsekvenserna av klimatförändringarna innebär ekonomiska risker för företag. En aktuell studie av Federal Environment Agency (UBA) visar att endast ungefär hälften av DAX 30-företagen rapporterar offentligt om dessa risker. Inget av de 100 största granskade företagen ger information om huruvida företagsstrategin är motståndskraftig mot starkare klimatförändringar och förenlig med en ambitiös klimatskyddspolicy.

UBA:s president Dirk Messner:

Klimatförändringarna har en allt större inverkan på vår ekonomi. Vi har redan sett detta de senaste åren – och i takt med att klimatförändringarna fortskrider ökar dessa risker. Jag är därför förvånad över att många företag uppenbarligen inte i tillräcklig utsträckning hanterar de ekonomiska riskerna med klimatförändringar för sin verksamhet och inte undersöker de långsiktiga effekterna av klimatförändringarna. Som en del av hållbarhetsarbetet och vidareutvecklingen av affärsmodeller hör klimatledning in i varje företagsstruktur.”

De undersökta DAX 30-företagen ser extrema väderhändelser, ändrade nederbördsmönster och ökade medeltemperaturer som de främsta orsakerna till de fysiska riskerna med klimatförändringar.

De förväntar sig att dessa risker kommer att resultera i produktionsminskningar, stigande råvarukostnader och skador på byggnader och uppskattar de potentiella skadorna från de fysiska konsekvenserna av klimatförändringarna till ett totalt värde av flera miljarder euro under de kommande två till fyra decennierna.

Samtidigt antar inte DAX 30-bolagen att de relevanta fysiska riskerna kommer att öka nämnvärt på medellång till lång sikt. Vetenskapliga studier av Federal Environment Agency visar, i motsats till företagens bedömningar, att skadorna som orsakas av ⁠klimatförändringar⁠ kommer att öka betydligt under de kommande decennierna.

Det bör även företag ta hänsyn till de globala försörjningskedjorna med råvaror och mellanprodukter samt den inhemska varuförflyttningen via vattenvägar kan komma att påverkas hårdare av konsekvenserna av klimatförändringarna i framtiden.

Sex procent (55 miljarder euro) av den tyska importen och fyra procent (nästan 50 miljarder euro) av exporten är fördelade på tolv länder eller regioner som anses vara särskilt sårbara för klimatförändringar för Tyskland).

Redan somrarna 2018 och 2019 ledde låga vattenstånd på grund av ihållande torka till leveransflaskhalsar och produktionsstopp hos företag som är starkt beroende av sjöfartsbaserad leveranstrafik. Företag bör därför hantera klimatrelaterade risker och – i det här exemplet möjligen genom att anpassa varvsindustrin eller flytta trafiken till järnväg – vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Bland de risker som bolaget bedömer kan vara betydande för affärsutvecklingen redovisas fysiska risker på grund av klimatförändringens faktiska konsekvenser mycket mindre än risker pga. till en effektiv klimatskyddspolitik. – Faktum är att klimatförändringarna också får en allt större inverkan på ekonomin.

Oavsett om det är inlandet, då sjöfartstrafiken i vissa fall stannade på grund av att floderna inte förde tillräckligt med vatten på grund av torkan. Oavsett om det är utomlands, till exempel när en översvämningskatastrof i Asien leder till att leveranskedjorna avbryts och den inhemska produktionen stannar, säger Dirk Messner.

För att effektivt kunna ta hänsyn till klimatrelaterade risker på finansmarknaderna bör staten ålägga företagen att rapportera i enlighet därmed. Med denna information kan investerare och banker bättre identifiera och hantera klimatrelaterade risker i sina portföljer. ”Information om företagens framtida livskraft inför klimatförändringarna är nyckeln för investerare och kunder.

Företag bör därför i högre grad åläggas att rapportera heltäckande och offentligt om klimatrelaterade risker. Detta skapar mer transparens och jämförbarhet och sätter kursen för fler investeringar i klimattåliga och klimatvänliga tekniker. Tidigare guvernör för Bank of England, Mark Carney, som är en pionjär inom detta område, har påpekat dessa frågor i flera år”, säger Dirk Messner.

Bland annat ett internationellt nätverk av centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter samt Sustainable Finance Advisory Council of the Federal Government efterlyser också klimatrelaterad rapportering i enlighet med rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

TCFD består av experter från finans- och realekonomin och inrättades av Financial Stability Board i G20 för att stödja finansmarknadsaktörer i tidig identifiering av klimatrelaterade risker. Det är förutsägbart att klimatrelaterade risker också kommer att ingå i ändringen av det europeiska direktivet om företagens sociala ansvar (CSR-direktivet) i större utsträckning än tidigare.

⁠UBA har ett förslag till enhetliga kravram för företagens klimatledning ⁠ framtaget i studien klimatledning i företag. Ett annat pågående projekt handlar om utvärdering och vidareutveckling av CSR-rapportering.

Rapporten Hantering av klimatrisker i företag: Politisk utveckling, koncept och rapportering praktiken är en del av forskningsprojektet ”Economics of Climate Change. Nya styrinstrument för att minska klimatrisker i myndigheter och företag”, som Frankfurt School of Finance and Management genomför tillsammans med Munich Climate Insurance Initiative och byrån akzente på uppdrag av UBA.

Den här studien är baserad på alla aktuella hållbarhetsrapporter och icke-finansiella rapporter för de 100 största tyska företagen. Stora kapitalmarknadsorienterade företag med fler än 500 anställda är i huvudsak skyldiga att göra det senare enligt det europeiska direktivet om icke-finansiell rapportering (CSR-direktivet).

Dessutom analyserades rapporteringen av DAX 30-företagen i databasen ”Climate Change 2019” av CDP-organisationen samt några hållbarhetsrapporter från utvalda medelstora företag. Resultaten är representativa för stora företags redovisning i hållbarhetsredovisningar och icke-finansiella rapporter. Rapporten visar också i vilka politiska processer för hållbar ekonomi klimatrelaterade risker beaktas och utifrån riktlinjer för hantering av klimatrisker i företag härleder en enhetlig struktur för klimatrelaterad riskhantering. Detta är avsett att stödja företag att systematiskt hantera klimatrelaterade risker och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

By World Bio Energy

Lämna ett svar

Relaterade