Gör EU:s handel med utsläppsrätter anpassad för framtiden

pollution 4796858 1280

Ändringen av ETS-direktivet är en del av lagstiftningspaketet ”fit-for-55” i juli 2021.

Den kommande reformen av EU ETS omfattar bl.a. utöver anpassningen av den övre utsläppsgränsen (Cap ) till det nya klimatmålet för 2030 även en översyn och justering av marknadsstabilitetsreserven (MSR). Ett forskningsprojekt på uppdrag av UBA föreslår justering av viktiga MSR-parametrar för att stärka deras funktion för att stabilisera marknaden i händelse av externa chocker som Covid-19-pandemin.

Med tanke på reformen av EU:s utsläppshandelssystem planerad till juli 2021 (som en del av det omfattande europeiska lagstiftningspaketet för ⁠Climate Protection⁠ ”Fit for 55”), lät ⁠UBA⁠ Ökoinstitutet för ekonomisk forskning göra en analys för att granska och justera Market Stability Reserve (MSR) och detta vetenskapligt åtföljd.

Förutom att minska överskottsutsläppsrätter från den andra och tredje handelsperioden, är MSR avsedd att stabilisera marknaden i händelse av externa chocker, såsom den betydande minskningen av utsläppen till följd av Covid 19-pandemin 2020 (minus 13.3) procent jämfört med föregående år) och Säkra den europeiska handeln med utsläppsrätter som ett nyckelinstrument för klimatskydd.

Utan att justera MSR-parametrarna kan det hända att – beroende på emissionsförloppet och tak – marknadsöverskottet kommer att fortsätta att ligga långt över de definierade tröskelvärdena eller till och med öka under de kommande åren.

Analys av MSR parametrar i olika utsläppsscenarier

Studien analyserar effektiviteten av MSR i olika utsläppsscenarier med hjälp av ett beräkningsverktyg utvecklat av Öko-Institutet. Om man antar att utsläppen från det stationära ETS minskar i linje med målen för förnybar energi på EU-nivå och i medlemsstaterna och med hänsyn till pandemieffekterna, visar analysen att MSR i sin nuvarande utformning inte kan förhindra en kontinuerlig ökning av mängden utsläppsrätter i omlopp (så kallad TNAC – Total Number of Allowances in Circulation) under detta decennium.

Därför undersöks olika alternativ för att justera MSR, i synnerhet genom att ändra samplingsfrekvensen och tröskelvärdena. Resultatet visar att en proportionell utformning av MSR-uttagsgraden, som ingriper relativt kraftigare vid höga överskott än vid relativt lägre överskott, reagerar mycket mer robust på olika utsläpps- och takscenarier och skulle därför rekommendera. En dynamisk sänkning av tröskelvärdena för aktivering av MSR, baserat på minskningen av taket, skulle också vara vettigt.

I en känslighetsberäkning kontrolleras också de rekommenderade parametrarna (proportionell MSR-borttagningshastighet och dynamiska tröskelvärden) under ramvillkoren för ett åtdraget lock (emission minskning med minus 65 procent till 2030 jämfört med 2005).

Andra aspekter av en MSR-reform: reaktionshastighet, flygtrafik, radering, interaktion med frivilliga strykningar enligt artikel 12 (4)

En viktig aspekt är reaktionen hastighet när exogena chocker som Covid-19-krisen inträffar. Medan ett minimipris avsevärt skulle kunna öka reaktionshastigheten för MSR och omedelbart stabilisera prissignalen, skulle komplexiteten i systemet öka avsevärt.

Tidningen rekommenderar också att flygtrafik fortfarande inte bör beaktas när man definierar den TNAC som är relevant för MSR-minskningen, eftersom annars målet för MSR skulle vara att minska de överskott som ackumulerats i den stationära sektorn att demontera inte skulle uppnås. Inkluderandet av flygtrafik är också problematiskt, eftersom klimatskadande icke⁠CO2⁠-effekter ännu inte har beaktats i EU ETS.

Slutligen diskuteras samspelet mellan MSR och den frivilliga raderingen av certifikat enligt artikel 12.4 och dokumentet föreslår en förenklad regelbaserad beslutsamhet för att kompensera för kraftverksavstängningar.

By World Bio Energy

Lämna ett svar

Relaterade